Optical Bioimaging
Ilya V. Turchin
Institute of Applied Physics
46 Ulyanov Str.
603950 Nizhny Novgorod, Russia
Tel: + 7 (831) 4164804; + 7 (831) 4368010
Fax: +7 (831) 4363792
e-mail: ilya@ufp.appl.sci-nnov.ru  

Nanobiophotonics
Elena V. Zagainova
Nizhny Novgorod State Medical Academy
603155, Nizhny Novgorod, Russia
Tel: + 7 (831) 4368010
Fax: +7 (831) 4363792
e-mail: ezag@imalux.com

Neuroimaging
Ekaterina A . Sergeeva
Institute of Applied Physics
46 Ulyanov Str.
603950 Nizhny Novgorod, Russia
Tel: + 7 (831) 4164810
Fax: +7 (831) 4363792
e-mail: sea@ufp.appl.sci-nnov.ru

Russian-Japanese Workshop "Neuroimaging and Neurodynamics"
Victor Kazantsev
Institute of Applied Physics
46 Ulyanov Str.
603950 Nizhny Novgorod, Russia
Tel: + 7 (831) 4164783
Fax: +7 (831) 4363792
e-mail: vkazan@neuron.appl.sci-nnov.ru

Terahertz Imaging and Diagnostics
Alexander Shkurinov
Moscow State University
119992 Moscow, Russia
Tel: + 7 (495) 9391106
e-mail: alex@lasmed.phys.msu.su

Photonics in Cancer Management
Natalya M. Shakhova
Institute of Applied Physics
46 Ulyanov Str.
603950 Nizhny Novgorod, Russia
Tel: + 7 (831) 4165176;
Fax: +7 (831) 4363792
e-mail: shakh@ufp.appl.sci-nnov.ru